Zajęcia przyrodniczo – ekologiczne

Dnia 04. 03. 2020 r. w naszej szkole odbyły się zajęcia edukacyjne – przyrodniczo – ekologiczne przeprowadzone przez pracownika Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych. W zajęciach połączonych z prezentacją multimedialną brały udział dzieci z przedszkola i klasy ,,0” oraz uczniowie z klas 1 – 8. Dla przedszkolaków odbyła się pogadanka na temat: ,,Budowa budek lęgowych”. Warsztaty dla młodszych uczniów dotyczyły tematyki: ,,Flora i fauna Parków Krajobrazowych Ponidzia – zagrożenia, ochrona”, a dla starszych: ,,Formy ochrony przyrody”, ,,Świętokrzyskie i Nadnidziańskie Parki Krajobrazowe”. Zajęcia miały na celu: * rozbudzanie potrzeb kontaktu z przyrodą,  *wyrabianie szacunku dla przyrody i jej piękna, *dostrzeganie zagrożeń ekologicznych. Dzięki zajęciom uczniowie poszerzyli wiedzę o przyrodzie i jej ochronie. Podniosła się także świadomość ekologiczna uczniów.