Projekt

Piotrkowice, dn. 24.07.2017 r.

Szanowni Państwo !

 

W imieniu GMINA CHMIELNIK/ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W PIOTRKOWICACH, in-stytucji realizującej projekt pt.: „Wspieramy rozwój najmłodszych poprzez stworzenie nowego od-działu przedszkolnego w ZPO w Piotrkowicach oraz realizację zajęć dodatkowych” w ramach Regio-nalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, współfinanso-wanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracam się z prośbą o przedstawienie swojej oferty cenowej na świadczenie usługi w postaci pomocy nauczyciela dla uczestników projektu.

Zatrudnienie w formie umowy zlecenia obejmować będzie świadczenie usług opiekuńczych w wy-miarze /umowa zlecenie 160 h miesięcznie tj. 1600 godzin, w okresie od dnia 01.09.2016 do dnia 30.06.2018.

1. Przewidywany zakres obowiązków w ramach powyższego zlecenia będzie obejmował:
– Obowiązki ogólne
1. Pomoc nauczyciela jest obowiązana wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę.
2. Do podstawowych obowiązków pracowniczych pomocy nauczyciela należy:
a.) rzetelne i efektywne wykonywanie pracy,
b.) przestrzeganie obowiązujących w przedszkolu regulaminów, instrukcji, procedur i zarządzeń wewnętrznych dyrektora przedszkola, w tym ustalonego w Regulaminie Pracy, porządku oraz czasu pracy,
c.) przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepi-sów przeciwpożarowych,
d.) przestrzeganie na terenie przedszkola zakazu spożywania alkoholu i używania narkotyków oraz zakazu przychodzenia do pracy i przebywania w miejscu pracy po spożyciu alkoholu lub użyciu narkotyków,
e.) stosowanie się do przepisów zakazujących palenie tytoniu,
f.) przestrzeganie zasad współżycia społecznego,
g.) dbanie o dobro pracodawcy, chronienie jego mienia oraz zachowanie w tajemnicy in-formacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę,
h.) przestrzeganie tajemnicy skarbowej, danych osobowych i informacji niejawnych,
i.) czuwanie przy wykonywaniu swoich obowiązków, aby żaden klient przedszkola nie poniósł szkody wskutek nieznajomości prawa i udzielanie niezbędnych informacji,
j.) zachowywanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z rodzicami, zwierzchnikami, podwładnymi i współpracownikami,
k.) zachowywanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim,
l.) bieżące śledzenie przepisów prawa dotyczących stanowiska pracy.

Postanowienia szczegółowe
A. Zasadnicze obowiązki pomocy nauczyciela obejmują:
1. Spełnianie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do wychowanków zlecane przez nauczycielkę oddziału oraz inne czynności wynikające z rozkładu zajęć dzieci w ciągu dnia, a mianowicie:
a.) pomoc nauczycielce w organizowaniu i prowadzeniu pracy opiekuńczo-wychowawczej,
b.) spełnianie w stosunku do dzieci czynności obsługowych,
c.) uczestniczenie w wycieczkach i spacerach dzieci,
d.) organizowanie wypoczynku dzieci,
e.) utrzymywanie w ładzie i porządku przydzielonego oddziału,
f.) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie wychowanków,
g.) dbałość o bezpieczeństwo i higienę pracy oraz zabezpieczenie mienia przedszkola

B. Szczegółowy zakres odpowiedzialności obejmuje:
1. Dbałość o bezpieczeństwo i higienę pracy oraz o zabezpieczenie mienia przedszkola a w szczególności:
1.) czuwanie nad bezpieczeństwem i estetycznym wyglądem dzieci:
a.) pomoc nauczycielce w ubieraniu i rozbieraniu dzieci w klasie i w szatni,
b.) pomoc w opiece nad dziećmi podczas spacerów i wycieczek,
c.) czuwanie nad wypoczynkiem dzieci,
d.) czuwanie nad należytym spożywanie posiłków przez dzieci,
e.) przygotowanie do posiłków, pomoc w czasie spożywania posiłków przez dzieci,
f.) opieka nad dziećmi w klasie,
g.) pomoc nauczycielce podczas zajęć ,
h.) czuwanie nad należytą higieną dzieci,
i.) pomoc dzieciom przy czynnościach higienicznych w łazience,
j.) roztaczaniu opieki nad dzieckiem , do czasu przybycia rodzica,
k.) usuwanie wszelkich dostrzeżonych braków i błędów grożących wypadkiem lub mogących przynieść szkodę zdrowiu dzieci . Jeśli usunięcie ich we własnym zakresie jest niemożliwe , zgłaszanie dyrektorowi przedszkola,
l.) otaczanie dziecka opieką od chwili przejęcia dziecka od osoby przyprowadzającej Je do przedszkola,
m.) czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci w szatni i innych pomieszczeniach do niej prowa-dzących,
n.) czuwanie nad zgodnym z przepisami prawa wydawaniem dzieci odchodzących do domu
2.) dbałość o zabezpieczenie placówki w godzinach pracy:
a.) kontrola zamknięcia drzwi wejściowych
b.) otwieranie drzwi interesantom
c.) powiadamianie dyrektora przedszkola lub osób upoważnionych o przybyłych osobach z zewnątrz,
3.) dbałość o zabezpieczenie placówki po zakończeniu pracy:
a.) sprawdzenie kurków wodociągowych,
b.) wygaszenie świateł w pomieszczeniach przedszkola,
c.) włączenie świateł zewnętrznych,
d.) zamknięcie drzwi i okien w pomieszczeniach przedszkola,
e.) zabezpieczenie kluczy do pomieszczeń – zawieszenie w gablocie,
f.) postępowanie zgodnie z instrukcją dotyczącą zachowania się osób zamykających lub otwierających przedszkole.
4.) oprócz czynności codziennych pomoc nauczyciela ma obowiązek:
a.) pracować w okresie przerwy wakacyjnej według harmonogramu ustalonego przez dyrektora przedszkola
b.) współpracować z nauczycielkami grup nad podnoszeniem estetyki pomieszczeń przedszkola,
c.) współpracować z nauczycielkami grupy i woźną w czasie remontów

2. Wymagania:
– wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym;
– dodatkowe umiejętności- muzyczne, plastyczne, pierwsza pomoc;
– minimum 2 lata doświadczenia pracy z dziećmi;
– dyspozycyjność, komunikatywność, punktualność,
W przypadku zainteresowania wykonaniem takiego zamówienia, proszę o przesłanie swojej propozy-cji cenowej wykonania opisanego powyżej zamówienia na adres: tarnoskala@wp.pl lub dostarczenie swojej oferty cenowej do siedziby Zespołu Placówek Oświatowych do dnia 11.08.2017 roku. Sugerowane jest złożenie oferty na druku stanowiącym załącznik do zaproszenia.
W razie jakichkolwiek pytań, proszę o kontakt telefoniczny: 41 354 90 12, lub e-mailowy.

Z poważaniem
Jacek Sobaś
Dyrektor ZPO w Piotrkowicach

 

Oferta cenowa do pobrania w pdf.