Świetlica

Pobyt dziecka w świetlicy szkolnej to przedłużony proces dydaktyczno – wychowawczy. Celem jest wszechstronny rozwój osobowości każdego ucznia.
Świetlica szkolna, jako wewnątrzszkolna instytucja opieki i wychowania, wspomaga i uzupełnia pracę szkoły we wszystkich jej zakresach, tj.:
⇒ w zakresie opieki – w ramach której zaspokaja podstawowe potrzeby dzieci, takie jak bezpieczeństwo, akceptacja, radość oraz zapewnia warunki sprzyjające zdrowiu i prawidłowemu wzrastaniu.
⇒ w zakresie wychowania – wywieranie takiego wpływu na dzieci, aby powodować pozytywne, prowadzące do osiągnięcia samodzielności zmiany w ich osobowości, w tym troska o dobre relacje tak aby dzieci mogły zbierać pozytywne doświadczenia społeczne mające znaczący wpływ na ich rówieśnicze funkcjonowanie.
⇒ w zakresie dydaktyki – na terenie świetlicy polega na wspomaganiu dydaktycznych zadań szkoły, które sprowadzają się do poszerzania wiedzy uczniów, kształtowania różnego rodzaju umiejętności.
⇒ w zakresie oddziaływań profilaktyczno-terapeutycznych – czyli takich aktywności, które zapobiegają utrwalaniu nieprawidłowych wzorców.