Historia szkoły

HISTORIA SZKOŁY

Szkoła Podstawowa w Piotrkowicach mieści się w zespole pałacowym na Tarnoskale.
Został on wzniesiony w roku 1778 przez Joachima Tarnowskiego, szambelana królewskiego, późniejszego starostę sulejowskiego.
Następnym właścicielem Tarnoskały był jego syn Stanisław żonaty z Laurą Potocką, która owdowiawszy w 1883 roku odziedziczyła piotrkowickie dobra.
Na skutek zadłużeń majątek przeszedł w ręce wierzycieli i w XIX wieku przechodził z rąk do rąk. W 1898 roku do 1917 r. zespół był w posiadaniu rodziny Jagniątkowskich.
Lekarz kielecki-Ludwik Jagniątkowski założył tu zakład wodoleczniczy.
W czasie I wojny światowej stacjonowały wojska dewastujące budynki.
Kolejnym właścicielem w latach 1917 – 1921 był Witold Starzyński, po nim pałac zakupiła Romana Maślanka, która posiadała obiekt do 1945 roku.
W roku szkolnym 1947/48 kierownictwo szkoły podstawowej sprawowane przez Jana Szwarnowieckiego wszczęło starania o przejęcie budynków byłego majątku Tarniskały dla celów szkolnych oraz zdobycie funduszy na ich remont.
Przejęcie utrudniał między innymi Inspektorat Oświaty Rolniczej w Busku – Zdroju, mimo że istniejące budynki były dewastowane przez miejscową ludność.
Remont budynków ruszył z martwego punktu po wielokrotnych staraniach we wrześniu 1949 roku, a naukę na Tarnoskale rozpoczęto 18 listopada 1951 roku.
W roku szkolnym 1961/62 funkcję kierownika szkoły objął Roman Misztal.
Szkoła liczyła wtedy 316 uczniów i mieściła się w ośmiu salach lekcyjnych.
W 1978 roku przyznany został limit na remont dachów i elewacji trzech budynków. Sprowadzone zostały gonty, ponieważ takie właśnie pokrycie muszą mieć te zabytkowe budowle. W 1978 roku dobiegła końca trwająca 10 lat renowacja zabytkowej sali w budynku nr 2, prowadzona przez Zespół Konserwatorski z Kielc.
Mozolnej pracy wymagało odnowienie stiuków i rzeźb na ścianach przedstawiających scenki rodzajowe. Odrestaurowano również kominek i położono parkiet.
Od tej pory wspaniałość tego pomieszczenia wzbudza zachwyt odwiedzających Tarnoskałę.
Dnia 2 października 1978 roku odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej pomordowanym w czasie okupacji nauczycielom – kierownikom szkół.
W szkolnej gablocie znajdują się ich nazwiska:
Stanisław Barłóg- kierownik szkoły w Piotrkowicach,
Stefan Żarnowiecki- kierownik szkoły w Lisowie,
Bolesław Skrobisz – kierownik szkoły we Włoszczowicach.
Na uroczystość przybyły rodziny ofiar, przedstawiciele władz gminnych i wojewódzkich, ZBOWID, Związku Nauczycielstwa Polskiego, mieszkańcy Piotrkowic, Lisowa, Włoszczowic i okolicznych wiosek.
Po odczytaniu apelu o utrwalenie pokoju, odśpiewaniu pieśni patriotycznych, pod tablicą złożono wiązanki kwiatów oraz wieńce.
Młodzież szkolna wystąpiła z montażem poetyckim, na który składały się wiersze wybitnych poetów polskich .
10 grudnia 1979 roku z kranów szkolnych po raz pierwszy popłynęła woda.
Kolejnym osiągnięciem było założenie centralnego ogrzewania.
12 lipca 1984 roku rozpoczęto prace w budynku nr 2, tam gdzie znajduje się kancelaria. Zakończono je 20 października 1984 roku .
10 listopada w budynku nr 1 rozpoczęto wykopy niezbędne do założenia kolejnych rur wodociągowych . Zakończono je 15 grudnia 1985 roku.
W marcu 1993 roku odbyła się uroczystość otwarcia i oddania do użytku nowej sali gimnastycznej. W uroczystości uczestniczył między innymi kurator-Jan Korczyński, (wychowanek naszej szkoły), Aleksander Bracisiewicz – wizytator (obecnie Dyrektor Gimnazjum im. Gen. Kazimierza Tańskiego w Chmielniku) oraz zaproszeni goście.
Od 1 stycznia 1996 roku Szkoła Podstawowa w Piotrkowicach przeszła pod nadzór Samorządu Miasta i Gminy Chmielnik.
Przełomowym momentem w dziejach szkoły jest rok 1996/ 1997.
Długoletni i zasłużony nauczyciel, mgr Roman Misztal, od 35 lat sprawujący funkcję dyrektora szkoły, zdecydował się odejść na emeryturę.
Cenionego pedagoga i wychowawcę żegnali: dzieci, rodzice, przedstawiciele władz oświatowych i gminnych.
8 sierpnia 1996 roku odbył się konkurs na dyrektora szkoły, w którym powołana została na stanowisko dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej w Piotrkowicach, mgr Halina Nyk, długoletnia nauczycielka tej szkoły.
24 kwietnia 1997 roku na Tarnoskale około godziny 15:00, , w pawilonie północnym wybuchł groźny pożar. Na skutek zwarcia instalacji elektrycznej spłonęła więźba dachowa, sufit na piętrze i parterze, oraz klatka schodowa.
Pomimo błyskawicznej akcji Ochotniczej Straży Pożarnej w Piotrkowicach, innych jednostek gaśniczych, udziału w ratowaniu dobytku przez mieszkańców Piotrkowic, straty okazały się znaczne.
Pomimo pogorszonych warunków lokalowych rytm nauczania nie uległ większym zakłóceniom. Jakkolwiek prowizorycznie zabezpieczono spalony budynek, to jednak pomieszczenia narażone na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych niszczały w szybkim tempie.
Na zaistniały stan rzeczy natychmiast zareagował Wojewódzki Konserwator Zabytków oraz władze samorządowe Miasta i Gminy Chmielnik. Wielkie zaangażowanie w remont spalonego budynku ze strony pana burmistrza – Jarosława Zatorskiego oraz Rady Miejskiej zaowocowało zgromadzeniem środków na odnowienie obiektu.
Na wyżej wymienionych spoczęła również obsługa techniczno-administracyjna. Remont trwał do końca sierpnia 1998 roku. Obejmował on: odbudowę dachu, wymianę stropu pierwszego piętra na ogniotrwały, ocieplenie stropu międzypiętrowego, oraz drewnianej podłogi, obróbki blacharskie, wymianę instalacji elektrycznej, poprawienie jakości centralnego ogrzewania, wykonanie tynków zewnętrznych.
Ponadto położono posadzkę, odmalowano ściany, lamperie, zrekonstruwano dekoracje ścienne, malowidła, stiuki, sztukaterię.
Ukoronowaniem dzieła była uroczystość otwarcia wyremontowanego budynku w dniu 30 sierpnia 1998 roku.
Połączona ona została z obchodami Gminnych Dożynek.
Przełomowym przedsięwzięciem naszej szkoły było podjęcie starań o nadanie imienia i pozyskanie sztandaru dla szkoły. Po około dwuletnich przygotowaniach zadanie to uwieńczone zostało sukcesem.
13 listopada 1998 roku, dyrektor szkoły – Halina Nyk, oficjalnie podała do wiadomości, że szkoła przystępuje do działań z tym związanych.
Rada Pedagogiczna uchwałą Nr 10/98 postanowiła przystąpić do realizacji tak poważnego zadania. Przedsięwzięcie to zostało również przedstawione: Radzie Rodziców, Zarządowi Miasta i Gminy Chmielnik, Samorządowi Uczniowskiemu w celu podjęcia uchwały.
Wszystkie wnioski były przesłane do Kuratorium Oświaty i Wychowania w Kielcach.
Zarówno nauczyciele, rodzice jak i uczniowie z entuzjazmem przystąpili do pracy.
Odbywały się lekcje z tym związane, spotkania, pogadanki. Redagowano gazetki ścienne, organizowano konkursy. Pozyskiwano jakże ważne, środki finansowe na ten cel.
4 czerwca 1999 roku, w czasie odwiedzin naszej szkoły biskupa – Kazimierza Ryczana, praca była już widoczna. Wszyscy jednogłośnie przyjęli za patrona, Jana Pawła II.
22 sierpnia na Tarnoskale odbył się festyn charytatywny, z którego dochód przeznaczono na ufundowanie sztandaru. Organizatorem festynu była dyrekcja szkoły, Rada Rodziców i Chmielnickie Centrum Kultury. Prezentowały się wtedy różne zespoły wokalno – instrumentalne z Piotrkowic, Chmielnika, a nawet z Kielc. Występy przerywane były konkursami prowadzonymi przez pracowników ChCK – M. Gładyszewską i W. Kwiatkowskiego. Można było kupić pieczone kiełbaski, słodycze, napoje.
Była to impreza na skalę wojewódzką.
16 października 1999 roku nadszedł długo oczekiwany dzień – dzień nadania imienia i sztandaru szkole.
Uroczystość rozpoczęła się o godz. 10:00 w kościele NPNMP w Piotrkowicach.
Podczas mszy świętej sztandar poświęcił opat – Edward Stradomski.
Eucharystię sprawowali również miejscowi kapłani, o. Karmelici Bosi i inni zaproszeni księża. Po zakończeniu nabożeństwa, wszyscy uczestnicy ceremonii przemaszerowali przy dźwiękach orkiestry do szkoły. Rangę tego wydarzenia podkreśliła czynnym udziałem OSP, niosąc sztandar na Tarnoskałę i wciągając na maszt, na placu szkolnym. Po poświęceniu tablicy pamiątkowej, dalsza część uroczystości odbywała się na sali gimnastycznej. Osoby, które przyczyniły się do realizacji tego zadania i zaszczyciły obecnością, w kulminacyjnym momencie, zabrały teraz głos. Byli to: Burmistrz Miasta i Gminy – Jarosław Zatorski, Przewodniczący Rady Miasta i Gminy – Sławomir Wójcik, przedstawiciel Kuratorium Oświaty i Wychowania – Edward Dębski, dyrektor szkoły – Halina Nyk.
Z tej okazji powstał hymn szkolny. Autorami słów i melodii są ś.p. Renata Oset i iej brat – Sławomir Oset. Po odśpiewaniu go, przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego – Sylwester Pietryka przemaszerował ze sztandarem w ręku, w celu zaprezentowania go, po czym odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów na sztandar szkolny. Zaprezentowana została również część artystyczna, składająca się z pieśni chóru szkolnego i inscenizacji o życiu i postaci Ojca Świętego –Jana Pawła II.
Święto zakończono obiadem przygotowanym przez Radę Rodziców.
Data 16 października na stałe wpisała się w tradycję i obrzędowość szkoły,
co roku obchodzimy w tym dniu Święto Szkoły – rocznicę pontyfikatu Jana Pawła II.
Po odejściu na emeryturę dyrektora szkoły – mgr Haliny Nyk, 13 lipca 2000 roku odbył się konkurs na dyrektora szkoły. Powołany w nim został mgr – Andrzej Nowak, ostatnio piastujący taką funkcję w szkole podstawowej w Lisowie.
Poczynił on starania o utworzenie pracowni komputerowej.
Zabiegi trwały ponad rok. Uroczyste otwarcie pracowni komputerowej odbyło się 14 września 2001 roku.
Był to bardzo radosny dzień dla środowiska, organu prowadzącego, a szczególnie dla uczniów i nauczycieli, gdyż dzięki temu przedsięwzięciu uczniowie mogą uczestniczyć w normalnych zajęciach z informatyki.
Na uroczystość przybyło grono osobliwych gości: H. Milcarz – przewodniczący Rady Powiatu Kieleckiego, T. Bartos – dyr. Agromy, J. Lis – dyr. PZU w Busku Zdroju, J. Zatorski – Burmistrz MiG Chmielnik, S. Wójcik – przewodniczący Rady Gminnej, J. Wawrzykowski i M. Siołek – radni zarządu gminnego, dyrektorzy szkół i przedszkoli z całej gminy, rodzice, duchowni.
Uroczystość rozpoczęła się modlitwą i poświęceniem sali informatycznej przez Karmelitów Bosych – br. Krzysztofa Urbańskiego – katechetę i o. Franciszka Czaickiego – byłego katechetę.
Następnie dyrektor szkoły – Andrzej Nowak wygłosił przemówienie. Dziękował wszystkim osobom, które przyczyniły się do utworzenia tej pracowni: Radzie Rodziców, samorządom wsi, panu burmistrzowi i zarządowi Gminy Chmielnik, miejscowym sponsorom.
Głos zabrali również zaproszeni goście: Jarosław Zatorski, Sławomir Wójcik i inni.
Po przemówieniach nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi przez burmistrza, dyrektora szkoły, przewodniczącą Rady Rodziców –A. Michałowską – Kułan, przedstawicieli zarządu gminnego i innych.
Po tej czynności po raz pierwszy wszyscy mogli obejrzeć i zwiedzić pracownię, składającą się z 10 stanowisk, z dostępem do internetu.
Kolejnym etapem uświetniającym to wydarzenie był występ artystyczny naszych uczniów na sali gimnastycznej, przygotowany przez Samorząd Uczniowski oraz zespół wokalny, prowadzony przez dyrektora szkoły. Po części oficjalnej i artystycznej czekał na wszystkich poczęstunek, na placu szkolnym. Serwowane były dania mięsne z grilla.
Inne ważne wydarzenia wpisane w karty historii piotrkowickiejszkoły to przeniesienie przedszkola z Rynku na Tarnoskałę, do pawilonu wschodniego, we wrześniu 2002 roku.
Rok szkolny 2002/2003 uczynił Tarnoskałę ośrodkiem opiekuńczo – wychowawczym, mieszczącym nie tylko szkołę podstawową, zamiejscowe klasy gimnazjalne, ale również przedszkole. Uchwałą Nr XIII/169/2004 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 30 marca 2004 r. instytucja nosi nazwę Zespół Placówk Oświatowych w Piotrkowicach.
Rok szkolny 2005/2006 przyniósł kolejne zmiany – otóż zlikwidowana została filia szkoły w Celinach. Powodem była bardzo mała liczba dzieci i zbyt wysokie koszty utrzymania. Od tej pory dzieci z Celin edukację szkolną rozpoczynają w Piotrkowicach.
13 maja 2006, na Tarnoskale, odbyło się spotkanie integracyjne naszych uczniów z uczniami szkół z Bielska Podlaskiego, Góry Ropczyckiej i Bochetnicy koło Kazimierza Dolnego. Uczniowie z dalekich miejscowości przyjechali, aby wziąć udział w obchodach Święta Polskiej Niezapominajki w Chmielniku. Natomiast w Piotrkowicach miało miejsce mianowanie i włączenie naszej szkoły do Zespołu Szkół Parkowych. Przybyli uczniowie również należą do tego zespołu.
Ceremonii dokonał w obecności zaproszonych gości Burmistrz UMiG Chmielnik – Jarosław Zatorski.
Wraz z końcem roku 2007, tuż przed świętami Bożego Narodzenia dobrowolnie na emeryturę odeszli dyrektor-Andrzej Nowak i jego żona. Ich pożegnanie odbyło się podczas szkolnego Opłatka.
Do końca roku szkolnego obowiązki dyrektora szkoły pełniła nauczycielka Ewa Kasprzyk.
Konkurs na dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych odbył się 16 kwietnia 2008 roku. Na nowego dyrektora placówki powołano mgr Jacka Sobasia, mieszkańca Piotrkowic, pracującego wcześniej w szkole podstawowej w Chmielniku, jako nauczyciel przyrody.
Na konkursie przedstawił ambitny plan działania i z entuzjazmem przystąpił do jego realizacji. Efekty działań są już widoczne o czym może świadczyć realizacja trzech projektów unijnych przez szkołę.
Szkoła podtrzymuje tradycje i dba o jej dobre imię. Kontynuuje osiągnięcia na polu dydaktyczno – wychowawczym, uzyskiwane dzięki współpracy i zrozumieniu nauczycieli, uczniów, rodziców.
Szkoła od początku notuje aktywną pracę w organizacjach uczniowskich: SU, ZHP i innych. Jest reprezentowana w konkursach przedmiotowych na różnych szczeblach: gminnych, rejonowych, wojewódzkich, ogólnopolskich, międzynarodowych.
Uczniowie pogłębiają swoją wiedzę i uzdolnienia w kołach zainteresowań.
Wielu wychowanków odniosło sukcesy podczas dalszej nauki w szkołach zawodowych, średnich i wyższych.
W przeciągu kilkudziesięciu lat mury szkoły opuszczali uczniowie oraz nauczyciele.
Jedni odeszli na zasłużone emerytury czy do innych placówek, inni, niestety już na zawsze.
Do tych, którzy odeszli do wieczności należą: Jan i Waleria Szwarnowieccy, Agnieszka Barłóg, Justyna Rak, Romana Kropaczek, Irena Długosz, Władysława Kormos, Aldona Oset, Apolonia Borek, Danuta Świtek, Stanisław i Maria Kucharscy, Renata Oset.
Z nauczycielami emerytowanymi szkoła utrzymuje stałe kontakty.
Są oni zapraszani na uroczystości szkolne, mury szkoły są zawsze dla nich otwarte i miło ich przyjmują.

TEKST HYMNU SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. JANA PAWŁA II
w PIOTRKOWICACH

Autor tekstu: Renata Oset
Muzyka: Sławomir Oset

Świt przed nami drogę znaczy na początku dnia,
Wybieramy ideały on, ty i ja
Zgodny z wiarą przodków naszych szlak
Ku tej jedynej Prawdzie Prawd.

Tylko taka droga cię powiedzie w jasną dal.
Bóg – Ojczyzna to spuścizna każdego z nas.
Życiem na pytanie: ,,Kim jesteś” ?
Odpowiadasz Prawdzie Prawd
Ref.

Jan Paweł II wzorem
Pokoju i miłości.
Jego myślą, jego pogodną wiarą,
Świat swój poprawić możesz wciąż.
,,Nie lękajcie się” – tych słów kilka
Musi w nas zbudzić moc.